Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3ων ατόμων για την υλοποίηση της πράξης "HolyWater"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ – Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικά τριών  (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης “HOLY WATER”: Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ( INTERREGIPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME) «ΕΛΛΑΔΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020»στο Δήμο Πρεσπών , και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα .

Η πράξη HOLY WATER χρηματοδοτείτε από INTERREGIPA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME) «ΕΛΛΑΔΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020